Správa o transparentnosti 2016

Správa o transparentnosti

Správa o transparentnosti v zmysle § 24 Zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v znení neskorších predpisov.

Som audítorka, ktorá vykonáva štatutárne audity individuálnej účtovnej závierky, okrem iného aj audity subjektov verejného záujmu. V súlade s § 24 zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákona“) zverejňujem túto správu o transparentnosti za rok končiaci 31.12.2016.

Právna forma

Audítorskú činnosť vykonávam ako fyzická osoba, som členkou Slovenskej komory audítorov na základe licencie č. 1102 vydanou Úradom pre dohľad nad výkonom auditu dňa 3.12.2013. Mám trvalé sídlo v Novej Bani, Viničná I/70.

Popis siete, organizačná a právna štruktúra siete

Audítorskú činnosť vykonávam samostatne ako fyzická osoba. Nie som súčasťou siete v zmysle § 2 ods. 10 Zákona.

Popis štruktúry riadenia

V súlade s § 21 ods. 1 Zákona vykonávam audit ako zodpovedná audítorka Ing. Zuzana Kováčová, číslo licencie 1102 vo vlastnom mene a na vlastný účet. Celý proces audítorského overovania účtovných závierok spoločnosti je plánovaný a riadený v zmysle Medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku ako aj Zákona.

Popis vnútorného systému

Ako zodpovedná audítorka zodpovedám za celkovú kvalitu overovacích prác každej zákazky, dodržiavanie nezávislosti a odbornej spôsobilosti. Vo svojej práci uplatňujem postupy stanovené Medzinárodnými audítorskými štandardami, Etickým kódexom, regulačnými a právnymi predpismi tak, aby boli dodržané audítorské zásady a tým aj kvalita výkonu práce, profesionalita, spoľahlivosť a objektivita. V jednotlivých etapách overovania vyhodnocujem dodržiavanie všetkých relevantných predpisov záväzných pre výkon auditu. Vo svojej činnosti sa riadim vnútorným systémom zabezpečenia kvality. Tento systém zahŕňa zásady a postupy, ktoré riešia zodpovednosť za riadenie systému kvality v audítorskej činnosti, etické požiadavky, akceptáciu a pokračovanie vo vzťahu s klientom, stratégiu a plánovanie zákazky, realizáciu zákazky a monitorovanie. 

Vnútorný systém zabezpečenia kvality tvoria dva systémy monitoringu:

- previerka zabezpečenia kvality zákazky

- previerka postupov audítora

Previerka zabezpečenia kvality zákazky

Pred samotným vydaním správy o štatutárnom audite prebieha previerka kvality, ktorú vykonáva licencovaný audítor. Previerka pozostáva z kontroly správy audítora a účtovnej závierky, iných finančných údajov, ktoré sú súčasťou správy, plánu auditu, zhrnutí výsledkov v memorande, iných informácií a dôkazov v pracovnej dokumentácii. Až keď sa audítor vykonávajúci previerku ubezpečí, že boli dodržané primerané úsudky a závery v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi a inými relevantnými postupmi a predpismi platnými v SR, vydá zodpovedná audítorka správu o štatutárnom audite.

Vyhlásenie štatutárneho orgánu o účinnosti fungovania vnútorného systému kvality

Ako zodpovedná audítorka vyhlasujem, že pri výkone audítorskej činnosti dodržiavam vnútorný systém kvality, čím je zabezpečené dodržiavanie odborných štandardov, Etického kódexu a relevantné právne predpisy kvality výkonu audítorskej práce a tým aj vydanie primeranej audítorskej správy.

Dátum poslednej previerky zabezpečenia kvality

Previerka zabezpečenia kvality SKAu bola vykonaná dňa 14.9.2016

Zoznam subjektov verejného záujmu auditovaných audítorom

V účtovnom období 2016 som vykonala audit v týchto subjektoch verejného záujmu:

Obec Polomka

Obec Lovča

Výnosy za rok 2016 celkom: 35804 EUR

Výnosy zo zákaziek subjektov verejného záujmu za rok 2016: 1250 EUR

Vyhlásenie o postupoch na zabezpečenie nezávislosti audítora

Každý rok svoju nezávislosť k overovanému subjektu preverujem a analyzujem podľa ustanovení §19 ods.1 Zákona. Pravidelne sledujem prekážky výkonu auditu, ktoré by mohli ohroziť moju nezávislosť v súlade s § 19 ods. 2 a 3 Zákona. V subjektoch verejného záujmu, ktoré som v uplynulom období overovala, neposkytujem žiadne iné služby. Vyhodnotenie nezávislosti je súčasťou audítorskej dokumentácie.

Vyhlásenie o sústavnom vzdelávaní audítora

Sústavné vzdelávanie je jednou z kľúčových zásad audítora, pretože je to významný nástroj pri zvyšovaní kvality poskytovaných služieb. V súlade s požiadavkami medzinárodných vzdelávacích štandardov IFAC a podľa § 29 ods.5 Zákona je audítor povinný absolvovať v trojročnom vzdelávacom cykle minimálne 120 hodín, najmenej však 20 hodín ročne. Pravidelne sa zúčastňujem na vzdelávacích aktivitách organizovaných Slovenskou komorou audítorov .

Ing. Zuzana Kováčová

Kontakt

Ing. Zuzana Kováčová – audítor

Viničná cesta 70

968 01 Nová Baňa

Tel.: +421-45-6857749

Fax: +421-45-6857748

Mobil: +421-905-421140

Email: zuzana.kovacova@ecomamk.sk